FANDOM


盧小姐日理萬機》-wa 方生生 dè nuizài-orienteitiŋ làitnovèl. Nigè novèl dè de-1- tu de-74-gè čäptās wa minfai, bùt sins čäptā 75 rīkwair sùbskraipçion. As of 7m 30d (2020 -07-30), jigùm-wa 115-gè čäptās wa aru[1].

ÄbsträktEdit

Orijinolli 1-gè fainart prodyusā (päintā), raisen outsaid Ẑōŋhwá Pīpol dè Rīpùblik dè 盧雪 wa liviŋ in veri rīmot dè ruroläria. 隱居深山有些神經的畫家盧小姐,有一天竟被告知是豪門私生子!

PīpolsEdit

 • 慕玉澤
  • 慕梓玥: 妹妹
   • 丁慕芸: 前閨蜜,想嫁她的哥哥。
  • 顏驊: 助理
 • 盧雪
  • 韓曉綠
 • 紀景澄[2]

RiförènsesEdit

 1. 方生生 (2020-07-30) in (Ẑōŋwén/中文). 盧小姐日理萬機. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. https://m.dlxk.com/book/2186/. Ritrīven on 2020-07-30. 
 2. Chp.104

Ikstörnol liŋksEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.